ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനിതാ പട്ടാളക്കാരെ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യം

ഇസ്രായേല്‍ ലോകത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധിത സൈനിക സേവനം നിലവിലുള്ള ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇവിടെ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു യുവതീ യുവാക്കളും നിര്‍ബന്ധിതമായും സൈനിക സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനിതാ പട്ടാളക്കാരെ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഇസ്രായേലാണ്.

ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ 86 ലക്ഷം പേരാണ്. അതില്‍ 31 ലക്ഷം പേര്‍ സൈനിക മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് 2 വര്‍ഷവും എട്ട് മാസവുമാണ് നിര്‍ബന്ധിത സൈനിക സേവന കാലാവധി. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇത് രണ്ട് വര്‍ഷമാണ്. പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അതി കഠിനമായ പരിശീലന മുറകളാണ് വനിതാ പട്ടാളക്കാര്‍ക്കും ഉള്ളത്.

Exit mobile version